Plat ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

Zaměstnavatel vám přidělil novou pracovní úlohu. Tato práce je v katalogu prací zařazena do vyšší platové třídy, než máte vy. Nevíte o tom a zaměstnavatel mlčí. Právě jste přišli o zvýšení platu o přibližně 8 %, tedy téměř o jeden plat ročně navíc! A s lépe doloženou praxí jste možná mohli mít i vyšší platový stupeň. Plus dalších 3,50 % … Zákoutí odměňování ve zdravotnictví mohou být zrádná, podívejte se na ně s pracovním portálem mediJob!

V tržním hospodářství působí soukromý (podnikatelský) a státní (veřejný, nepodnikatelský) sektor, zdravotnictví nevyjímaje. V prvním z nich je práce odměňována mzdou, ve druhém platem, více v našem článku Mzdy a platy ve zdravotnictví. Finance na mzdy si majitel soukromého zdravotnického zařízení pohlídá sám. Platy zdravotníků financované z veřejných zdrojů jsou hlídány státem formou zákonů a prováděcích nařízení. Práce ve zdravotnictví není jednoduchá a jednoduchý není ani systém platů lékařů, zdravotních sester a dalších, a tak si ho rozeberme podrobněji. Může se vám to hodit.

Předpisy určující platy zdravotníků

Odměňování za práci upravuje především zákoník práce (ZP) a nařízení vlády, která jej provádějí:

  • Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) https://ppropo.mpsv.cz/zakon_262_2006,
  • Nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
  • Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Co vyjadřuje výše platů zdravotníků?

Podle ZP má výše platu a mzdy obecně zohledňovat 4 základní kritéria (§109, §110):

  1. složitost, odpovědnost a namáhavost práce, které se posuzují podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon práce, podle složitosti předmětu práce, organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce,
  2. pracovní podmínky, které se posuzují podle obtížnosti vyplývajících z rozvržení pracovní doby (směny a dny pracovního klidu, práce v noci, přesčasy, škodlivost, negativní vlivy a rizikovost pracovního prostředí),
  3. pracovní výkonnost, posuzovanou podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti,
  4. výsledky práce, posuzované podle množství a kvality.
Měníte zaměstnavatele. Kdo a podle čeho určí váš plat?

Platy zdravotníků ve státním/veřejném sektoru určuje zaměstnavatel podle ZP, nařízení vlády vydaných k jeho provedení a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Základní složkou platu je platový tarif (základní plat). Je to suma, kterou dostanete při úvazku 1,0, t.j. 40 hod. týdně (bez příplatků, přesčasů, odměn atd.). Platových tarifů je k 1.1.2023 celkově 691. Který z nich vám zaměstnavatel přizná?

Dvě stupnice platových tarifů pro odměňování ve zdravotnictví

Platové tarify jsou stupňovitě uspořádány v 5 tabulkách – přílohách k nařízení vlády č. 341/2017. Pokud poskytujete služby podle zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb., §2, §3), s výjimkou lékařů a lékařek, platí pro vás stupnice uvedená v příloze č. 3. Jste-li lékař, lékařka a poskytujete služby, jak je uvedeno výše, nebo jste-li lékař, lékařka orgánu sociálního zabezpečení, platí pro vás stupnice platových tarifů v příloze č. 4. Platové tabulky najdete na těchto stránkách: Platy lékařůPlaty zdravotníků.

Katalog prací ve zdravotnictví a platová třída

Zaměstnavatel nejprve nahlédne do katalogu prací, k vidění je zde. V části Zdravotnictví, díl 2.19.13, zjistí, že například povolání Všeobecná sestra má přiděleny platové třídy 10, 11, 12. Každé povolání má několik tříd. Pro každou třídu jsou zde uvedeny příklady prací, které může pracovník v dané třídě vykonávat. Zaměstnavatel vás musí zařadit do třídy, ve které je uvedena nejnáročnější práce, kterou po vás bude vyžadovat. Pokud tato práce v katalogu není, zařadí vás do třídy, kde je uvedena srovnatelná práce.

Platové třídy představují skupiny prací, odstupňované podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a kvalifikačních předpokladů, od třídy 1 – jednoduché nekvalifikované činnosti až po třídu 16 – např. vědecko-výzkumné práce vyžadující nejvyšší možnou kvalifikaci. Zaměstnavatel vás může výjimečně zařadit i do platové třídy, pro kterou požadovanou kvalifikaci nesplňujete, pokud jinak nemá kým pracovní místo obsadit. Kvalifikační předpoklady najdete zde.

Platový stupeň

Výsledný tarifní plat ve vaší platové třídě bude udávat i platový stupeň, který vám zaměstnavatel může přiznat od st. 1 do st. 12, podle počtu let započitatelné praxe, kterou se rozumí: dosažená délka praxe, doba péče o dítě, doba výkonu základní vojenské, nebo náhradní služby.

Pokud např. nastupujete na pozici všeobecné sestry a potvrzeními od zaměstnavatelů, nazývanými taky výstupními listy (§ 313 zákoníku práce), prokážete 10 let praxe v tomto oboru, plus jste čerpali 3 roky mateřské dovolené, bude vaše započitatelná praxe činit 13 let. Dosáhnete tak na 7. platový stupeň (12-15 let). Jestli jste v 11. platové třídě, bude váš platový tarif činit 37 850 Kč (2023). 

V případě, že nesplňujete předepsané vzdělání pro příslušnou platovou třídu, započitatelná praxe se vám sníží podle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017. Je-li vaše dosavadní praxe jiná než zaměstnavatelem požadovaná, ale využitelná, může ji zaměstnavatel započítat částečně, maximálně do výše 2/3.

Plat lékaře a zdravotní sestry ve správné platové třídě a stupni

Platy lékařů, platy sester a ostatních zdravotnických pracovníků zařazuje do platové třídy a stupně zaměstnavatel. Jestli to udělá správně, záleží také na vás. Pohlídejte si, aby byl druh práce ve vaší pracovní smlouvě zformulován jednoznačně a pravdivě. V každém případě mějte dobře doložené vzdělání a praxi. Pokud vám přidělí novou pracovní úlohu, ověřte si v katalogu prací, do jaké třídy je tato práce zařazena. Váš výslední hrubý plat bude ještě zahrnovat příplatky, odměny a doplatky, kterým se věnujeme v článku Příplatky v odměňování ve zdravotnictví.

Následující článek série: Příplatky v odměňování ve zdravotnictví