Právopedie: Informovaný souhlas (7)

Nezbytnou součástí práce lékaře je informovat pacienta takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby se pacient mohl svobodně a informovaně rozhodnout o tom, zda souhlas s navrhovanými zdravotními službami poskytne či nikoliv. Víte, o čem přesně by měl být pacient informován a jak si ověřit, že pacient podaným informacím skutečně rozumí?

Pacient musí zpravidla vyslovit s každou poskytovanou zdravotní službou souhlas. Tento souhlas musí být svobodný (tj. bez jakéhokoliv nátlaku) a musí být informovaný (tj. pacient musí rozumět tomu, s čím svůj souhlas vyjadřuje).

VÝČET INFORMACÍ, KTERÉ JSOU PACIENTOVI POSKYTOVÁNY

Pacientovi by měly být sděleny informace o: 

a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,
b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů,
c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta,
d) další potřebné léčbě,
e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a
f) možnosti
        1. vzdát se podání informace o zdravotním stavu
        2. určit osoby které mohou být o zdravotním stavu informovány nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu určitým osobám.

„Poučení musí být takové, aby i laik mohl zvážit rizika zákroku a rozhodnout se, zda jej podstoupí či nikoli. Odpovědnost zdravotnického zařízení v uvedených případech nastává jen tehdy, prokáže-li pacient, že při znalosti rozhodných skutečností (o nichž měl být poučen) bylo reálně pravděpodobné, že by se rozhodl jinak, tj. že zákrok nepodstoupí. V mnoha případech (zejména tam, kde neprovedení zákroku představuje větší riziko poškození zdraví než jeho neprovedení) totiž bude platit, že i kdyby pacient býval onu chybějící informaci před zákrokem měl, rozhodl by se zcela stejně, tedy že výkon podstoupí.“ (Nejvyšší soud, sp.zn. 25 Cdo 1381/2013)

VZDÁNÍ SE PODÁNÍ INFORMACE

Za informovaný souhlas se považuje také souhlas pacienta, který se podání informace o zdravotním stavu vzdal, popřípadě určil jinou osobu, které má být tato informace podána. O tomto je nutné učinit zápis do zdravotnické dokumentace, který podepíše zdravotnický pracovník a pacient.

K vzdání se podání informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob, popř. pokud pacientovi nebo jiné osobě hrozí nebezpečí, které převyšuje zájem pacienta na neposkytnutí informace.

(Viz § 32 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a § 2641 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

POŽADAVEK NA PÍSEMNOU FORMU

Pouze v případě, pokud:

  1. jde o souhlas s hospitalizací,
  2. poskytovatel zdravotních služeb s ohledem na charakter poskytovaných služeb o písemné formě sám rozhodl,
  3. pokud tak stanoví právní předpis (např. asistovaná reprodukce, sterilizace apod.).

(Viz § 34 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

PODEPSÁNÍ INFORMOVANÉHO SOUHLASU

Ošetřující lékař se musí ujistit, že pacient informacím uvedeným v souhlasu opravdu rozumí. Pacient má také právo klást doplňující dotazy, proto nestačí předložit pacientovi vytištěný informovaný souhlas bez dalšího k podpisu (například již v čekárně). 

TIP: Lékař snadno zjistí, jestli pacient informovanému souhlasu porozuměl či nikoliv, pokud mu místo otázky: „Rozumíte všemu?“ položí následující otázku: „Můžete mi vlastními slovy sdělit, k čemu udělujete svůj souhlas?“.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Výjimkou je situace, kdy k odvolání souhlasu dojde až v průběhu zákroku a jeho přerušení by mohlo vážně poškodit zdraví nebo ohrozit život pacienta.

(Viz § 34 odst. 4, 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

Následující článek série: Právopedie – Kvalifikační dohoda (8)

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz