Právopedie: Dříve vyslovené přání (6)

Svobodná vůle pacienta je pro poskytování zdravotních služeb stěžejní. Mohou však nastat situace kdy pacient není schopen svou vůli projevit, přičemž v některých z těchto situací lze uplatnit institut tzv. dříve vysloveného přání. Víte, jakou formu musí dříve vyslovené přání mít? A věděli jste, že i v případě, kdy je zákonem požadovaná forma splněna, může nastat situace, kdy nemusíte či dokonce nesmíte dříve vyslovené přání respektovat?

 

CO JE DŘIVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ?

Dříve vyslovené přání umožňuje pacientům dát informovaný souhlas/nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb v případech, kdy toho nejsou fakticky schopni. Jde o pojistku, která má za úkol zajistit autonomní rozhodnutí pacienta za všech (v dříve vysloveném přáním předpokládaných) situací.

 

FORMA
  1. Písemná forma s úředně ověřeným podpisem (+ PŘÍLOHA), nebo
  2. záznam ve zdravotnické dokumentaci podepsaný pacientem, zdravotnickým pracovníkem a svědkem (+ PŘÍLOHA).

! V obou případech je nutnou přílohou písemné poučení pacienta o důsledcích (poučení podává lékař v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiný ošetřující lékař v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí). !

Jakákoliv jiná forma dříve vysloveného přání (například prostřednictvím náramku, kartičky či tetování „DNR“ apod.) není v českém právním řádu přípustná.

 

POSTUP PODLE DŘÍVE VYSLOVENÉHO PŘÁNÍ POSKYTOVATELEM

Poskytovatel zdravotních služeb postupuje v souladu s platným dříve vysloveným přáním z logiky věci pouze v případě, kdy má dříve vyslovené přání k dispozici a kdy je pacient v takovém stavu, že není schopen svůj souhlas/nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb v dané situaci dát napřímo.

„… every adult has the right and capacity to decide whether or not he will accept medical treatment, even if a refusal may risk permanent injury to his health or even lead to premature death. Furthermore, it matters not whether the reasons for the refusal were rational or irrational, unknown or even non-existent. This is so notwithstanding the very strong public interest in preserving the life and health of all citizens… “ (Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Moskevští svědkové Jehovovi a další proti Rusku, ze dne 10. 6. 2010, stížnost č. 302/02)

KDY DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ NELZE RESPEKTOVAT

a) pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti (např. odpojení od přístrojů),

b) pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby (např. odmítnutí transfuze těhotnou ženou, která by tímto rozhodnutím ohrozila život nenarozeného dítěte),

c) pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

(Pozn. Institut dříve vysloveného přání není možné uplatnit v případě nezletilých pacientů a pacientů s omezenou svéprávností.)

KDY DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ NENÍ TŘEBA RESPEKTOVAT

Pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím.

(Viz § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

FORMULACE

Při aplikaci dříve vysloveného přání je třeba pečlivě ověřit, zda situace na kterou se dříve vyslovené přání vztahuje opravdu nastala, tj. zda se jedná o situaci, která byla dříve vysloveným přáním předvídána (tj. nelze aplikovat dříve vyslovené přání, které se vztahuje k plánované operaci kolene, též na situaci, kdy byl pacient, který dříve vyslovené přání učinil, účastníkem autonehody a je třeba jej operovat).

DŮSLEDKY NESPRÁVNÉHO ZHODNOCENÍ DŘÍVE VYSLOVENÉHO PŘÁNÍ

A) Neposkytnutí zdravotních služeb v situaci, kdy poskytnuty být měly (dříve vyslovené přání bylo neplatné, nemělo náležitou formu, vztahovalo se na jiné situace apod.):

     i. občanskoprávní odpovědnost (viz civilní řízení), 
     ii. trestněprávní odpovědnost (viz trestní řízení).

B) Poskytnutí zdravotních služeb v rozporu s platným dříve vysloveným přáním:

     i. občanskoprávní odpovědnost (viz civilní řízení).

Následující článek série: Právopedie – Informovaný souhlas (7)

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz