Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Registrace

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují veškeré smluvní vztahy vznikající mezi společností MediJob Europe s.r.o., IČO: 097 25 679, se sídlem Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340492 (dále jen „MediJob Europe“) jako provozovatelem online portálu www.medijob.cz (dále jen „Portál“) a uživateli Portálu (společně dále jen „Uživatelé“, každý jednotlivě „Uživatel“) v souvislosti s užíváním Portálu, včetně práv a povinností společnosti MediJob Europe a Uživatelů. Uživatelé se zavazují seznámit se s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek vždy před registrací, následným přihlášením do Portálu či návštěvou Portálu.
 2. Portál a Uživatelé
  1. Portál představuje virtuální prostor pro zveřejňování nabídek inzerujících zaměstnavatelů z oboru zdravotnictví, profilů zaměstnavatelů a komunikaci zájemců a zaměstnavatelů. Společnost MediJob Europe je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Portálu či jakékoliv jeho části.
  2. Uživateli Portálu jsou:
    1. zaměstnavatelé nabízející prostřednictvím Portálu volné pozice v oblasti zdravotnictví (dále jen „Pozice“ a zaměstnavatelé dále jen „Zaměstnavatelé“, každý jednotlivě „Zaměstnavatel“).
    2. anonymní návštěvníci (dále jen „Neregistrovaní zájemci“, každý jednotlivě „Neregistrovaný zájemce“), hledající volnou pozici v oblasti zdravotnictví; a
    3. registrovaní zájemci (společně dále jen „Registrovaní zájemci“, každý jednotlivě „Registrovaný zájemce“), hledající volnou pozici v oblasti zdravotnictví, prezentující se prostřednictvím profilu vytvořeného v rámci Portálu (dále jen „Profil“).
     (Neregistrovaní zájemci a Registrovaní zájemci společně dále také „Zájemci“, každý jednotlivě „Zájemce“)
  1. Zájemci mohou v případě zájmu o Pozici odeslat formulář určen pro poptávku Pozice v rámci Portálu (dále jen „Formulář“). Pro odeslání Formuláře se nevyžaduje registrace Zájemce do Portálu.
  2. Zájemci musí být fyzické osoby starší 18 let.
  3. Zaměstnavatelé musí být řádně existující právnické osoby či podnikající fyzické osoby plně oprávněné podnikat v souladu s příslušnými právními předpisy vztahujícími se na jejich podnikání, které nejsou v úpadku a kterým nehrozí úpadek.
  4. Uživatelé berou na vědomí, že činnost společnosti MediJob Europe v rámci Portálu není činností agentury práce či zprostředkováním zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Případná pracovní smlouva či jiná dohoda týkající se nabízené Pozice tak bude vždy uzavřena mezi Zájemcem a Zaměstnavatelem, či klientem Zaměstnavatele, nikoliv společností MediJob Europe.
 1. Vznik smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností MediJob Europe
  1. Smluvní vztah mezi Uživatelem a společností MediJob Europe ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek vzniká řádnou registrací Uživatele prostřednictvím registračního formuláře Portálu. Svou registrací Uživatel potvrzuje souhlas s aktuálním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  2. V případě, že se Uživatel nezaregistruje prostřednictvím registračního formuláře Portálu, vzniká smluvní vztah mezi Neregistrovaným zájemcem a společností MediJob Europe ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek odesláním Formuláře. Odesláním Formuláře Neregistrovaný zájemce potvrzuje souhlas s aktuálním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  3. Uživatelé se zavazují poskytnout v rámci své registrace do Portálu, jakož i při odesílání Formuláře, přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoliv Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže).
  4. Společnost MediJob Europe si vyhrazuje právo odmítnout podezřelé, fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Uživatelů a rovněž registrace, které dle uvážení společnosti MediJob Europe porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo oprávněné zájmy třetích osob či společnosti MediJob Europe. V takovém případě nedojde k řádné registraci Uživatele ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Společnost MediJob Europe je oprávněna kdykoliv v budoucnu odmítnout registraci Uživatele, který poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  5. Společnost MediJob Europe je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživatelích, Profilech a Pozicích pro evidenční účely po nezbytně nutnou dobu i potom, co došlo k odmítnutí registrace, zrušení registrace či skončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností MediJob Europe.
 2. Registrace a Profil Zájemce
  1. Profil Zájemce vzniká na základě řádné registrace Zájemce do Portálu. Registrace Zájemce do Portálu je bezplatná.
  2. Pro řádnou registraci do Portálu musí Zájemce splnit požadavky těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  3. Registrovaný zájemce může údaje uvedené v Profilu kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, případně celý Profil zrušit na základě žádosti zaslané společnosti MediJob Europe v písemné formě, a to i e-mailovou formou. Zrušením Profilu Zájemce dochází k ukončení smluvního vztahu Zájemce a společnosti MediJob Europe.
  4. Zájemce se zavazuje uvádět v rámci registrace a následně v rámci Profilu pouze přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoliv Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže). V případě porušení tohoto závazku ze strany Registrovaného zájemce je společnost MediJob Europe oprávněna dočasně či trvale Profil Registrovaného zájemce deaktivovat či registraci Registrovaného zájemce zcela zrušit. Bod 3.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek se v takovém případě uplatní přiměřeně.  Zájemce bere na vědomí, že Zaměstnavatel je oprávněn upozornit společnost MediJob Europe na Zájemce, kteří v rámci Profilu či komunikace se Zaměstnavatelem uvedou nepřesně, neúplné či nepravdivé údaje.
  5. Svou registrací Zájemce souhlasí se sdílením informací obsažených v Profilu Registrovaného zájemce se Zaměstnavateli za podmínek dle bodu 7.9 a 7.10 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Vkládání Pozice do Portálu a užívání Portálu Zaměstnavatelem
  1. Zaměstnavatel se registruje do Portálu prostřednictvím registračního formuláře. Registrace do Portálu je bezplatná. Pro řádnou registraci musí Zaměstnavatel splnit požadavky těchto Všeobecných obchodních podmínek. Po registraci Zaměstnavatel vyplní formulář, po jehož ověření bude účet Zaměstnavatele převeden na účet zaměstnavatelský. Řádně registrovaný a ověřený Zaměstnavatel může v rámci Portálu vkládat nové Pozice a propagovat své pracovní nabídky Zájemcům.
  2. Vkládání Pozic do Portálu provádí Zaměstnavatel bez poplatku nebo za poplatek, podle toho jakou službu si zvolí dle ceníku, který je k dispozici na: https://www.medijob.cz/cenik-sluzeb/. Další editace Pozice je bez poplatku.
  3. Zaměstnavatel platí zvolenou inzerci a/nebo balíček inzerce Pozic na Portálu předem platbou přes platební bránu. V případě zájmu o větší množství inzerce a/nebo dlouhodobé užívání Portálu Zaměstnavatelem uzavřou MediJob Europe a Zaměstnavatel samostatnou dohodu upravující podmínky spolupráce.
  4. Pozice jsou v rámci Portálu zobrazeny od jejich vložení do Portálu Zaměstnavatelem po dobu jejich zveřejnění dle služby zakoupené Zaměstnavatelem. Po uplynutí doby zveřejnění Pozic dochází k jejich automatické deaktivaci ze strany společnosti MediJob Europe. Zaměstnavatel může údaje týkající se vložené Pozice kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, označit Pozici za obsazenou, případně Pozici smazat. Smazání Pozice Zaměstnavatelem či automatické deaktivování Pozice ze strany společnosti MediJob Europe nemá vliv na trvání smluvního vztahu Zaměstnavatele a společnosti MediJob Europe.
  5. Pozice jsou v rámci Portálu zobrazeny na domovské stránce v sekci Nejnovější inzeráty chronologicky od nejnovější vložené Pozice, a to bez ohledu na zvolenou inzerci a/nebo balíček inzerce Pozic. V případě využití služeb zvýrazněné a topované inzerce jsou Pozice předřazeny před nezvýrazněnými a netopovanými Pozicemi v rámci Portálu na podstránce Najít práci.
  6. Zaměstnavatel se zavazuje uvádět v rámci Pozice pouze přesné, úplné a pravdivé údaje, včetně jakýchkoli Materiálů Uživatele (jak je tento pojem vymezen níže). V případě porušení tohoto závazku ze strany Zaměstnavatele si společnost MediJob Europe vyhrazuje právo Pozici deaktivovat, a to i bez souhlasu Zaměstnavatele, nebo příslušnou Pozici přiměřeně upravit, přičemž v případě úpravy Pozice bude o takovéto úpravě společnost MediJob Europe Zaměstnavatele bez zbytečného odkladu informovat a umožní mu provedené úpravy akceptovat či Pozici deaktivovat. Informační povinnost se nevztahuje na stylistické úpravy Pozice ze strany společnosti MediJob Europe dle bodu 7.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, které je společnost MediJob Europe oprávněna provádět i bez souhlasu Zaměstnavatele.
  7. Zaměstnavatel nesmí v rámci Pozice zmiňovat či se odvolávat na jakékoli služby či poskytovatele konkurující Portálu. V případě porušení tohoto závazku se přiměřeně uplatní bod 5.6 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 4. Interakce mezi Zájemci a Zaměstnavateli v rámci Portálu
  1. Uživatelé se zavazují v rámci vzájemné interakce v rámci Portálu uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje a vést komunikaci a jednat eticky, v rámci pravidel slušnosti a se vzájemnou úctou.
  2. Veškerá porušení závazku uvedeného v předešlém bodě těchto Všeobecných obchodních podmínek mohou Uživatelé sdělovat společnosti MediJob Europe prostřednictvím e-mailu. Společnost MediJob Europe se zavazuje prošetřit každý podnět bez zbytečného odkladu a informovat Uživatele, který vznesl podnět o výsledku šetření a opatřeních podniknutých společností MediJob Europe v souvislosti s podnětem.
  3. Vzájemná komunikace mezi Uživateli v rámci Portálu je uchovávaná po dobu, dokud některý ze zúčastněných Uživatelů tuto komunikaci nesmaže.
  4. Zaměstnavatel prohlašuje, že osoby jednající v rámci Portálu jménem Zaměstnavatele jsou oprávněny v tomto rozsahu jednat za Zaměstnavatele a Zaměstnavatel je jejich jednáním řádně vázán.
 5. Obsah Portálu a práva duševního vlastnictví
  1. Uživatel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění a licencí k užití veškerých autorských děl a dalších výtvorů duševního vlastnictví obsažených v materiálech či tvořící materiály, které Uživatel poskytne společnosti MediJob Europe pro účely užití v rámci Portálu, včetně, nikoliv však výlučně, log, obrázků, firmy, profesních životopisů, znění pracovních příležitostí, fotografií, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam (dále jen „Materiály Uživatele“).  Je-li či ukáže-li se prohlášení Uživatele v tomto bodě Všeobecných obchodních podmínek nepravdivým či nepřesným, zavazuje se Uživatel nahradit společnosti MediJob Europe veškeré škody vzniklé společnosti MediJob Europe v důsledku nepravdivého či nepřesného prohlášení Uživatele, včetně škod v důsledku nároků třetích stran ve vztahu k Materiálům Uživatele.
  2. Poskytnutím Materiálů Uživatele společnosti MediJob Europe uděluje Uživatel společnosti MediJob Europe oprávnění a licenci k užití Materiálů Uživatele v rámci Portálu k účelu vymezeném v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to po dobu trvání smluvní vztahu mezi Uživatelem a společností MediJob Europe dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a po dobu uchování příslušných kopií informací pro evidenční účely dle bodu 3.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  3. Společnost MediJob Europe neodpovídá za porušení autorských práv a práv duševního vlastnictví k Materiálům Uživatele ze strany Uživatele ani za porušení v důsledku zveřejnění či použití Materiálů Uživatele společností MediJob Europe v rámci Portálu.
  4. Společnost MediJob Europe si vyhrazuje právo na stylistické úpravy Materiálů Uživatele, a to i bez souhlasu Uživatele.
  5. Společnost MediJob Europe je oprávněna odmítnout použít v rámci Portálu takové Materiály Uživatele, které jsou dle uvážení společnosti MediJob Europe v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo které poškozují oprávněné zájmy třetích osob či společnost MediJob Europe. Dospěje-li společnost MediJob Europe k závěru, že je Profil či Pozice v rámci Portálu v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo že poškozuje oprávněné zájmy třetích osob či společnost MediJob Europe, je oprávněna takový Profil či Pozici odstranit z Portálu bez náhrady.
  6. Uživatel je oprávněn užívat Portál nebo jeho části pouze pro osobní potřebu (v případě Zájemce) a pro interní účely (v případě Zaměstnavatele) a v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  7. Je zakázáno předávat přístupové údaje k Portálu dalším osobám.
  8. Rovněž je zakázáno užívat Portál a jakékoliv její části a obsah formou šíření a kopírování či dalším technickým zpracováním bez předchozího písemného souhlasu společnosti MediJob Europe. Jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Portálu (vyjma Profilů a Pozic) ze strany Uživatele bez předchozího písemného souhlasu společnosti MediJob Europe jsou zakázány.
  9. Informace obsažené v rámci Portálu si může Uživatel stáhnout či uložit pouze pro osobní potřebu (v případě Zájemce) a pro interní účely (v případě Zaměstnavatele), přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jsou zakázány jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti MediJob Europe. Vystupuje-li Zaměstnavatel v rámci Portálu jako zprostředkovatel (např. hledá vhodného zájemce v rámci Portálu pro svého klienta) je Zaměstnavatel oprávněn použít informace obsažené v rámci Portálu pro interní účely a pro uspokojování potřeb svých klientů za předpokladu, že (i) Zaměstnavatel se v rámci Portálu a v rámci komunikace s konkrétním Zájemcem vždy řádně identifikuje jako zprostředkovatel; (ii) veškeré výstupy z Portálu, které Zaměstnavatel – zprostředkovatel poskytne svým klientům, budou vždy obsahovat odkaz na Portál jako zdroj výstupu; a (iii) při předání informací klientům budou Zaměstnavatel – zprostředkovatel a klienti Zaměstnavatele vždy postupovat v souladu s požadavky GDPR (jak je tento pojem vymezen níže) a příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a požadavky těchto Všeobecných obchodních podmínek.  Společnost MediJob Europe je oprávněna stanovit pro Zaměstnavatele – zprostředkovatele dodatečné podmínky užívání Portálu za účelem ochrany Zájemců a zabezpečení nerušeného fungování Portálu, a to v rámci Všeobecných obchodních podmínek, jejich zveřejnění v rámci Portálu či jejich oznámením Zaměstnavateli – zprostředkovateli e-mailem. Zaměstnavatel svou registrací do Portálu s tímto výslovně souhlasí.
  10. Zaměstnavatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládají příslušné právní předpisy, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), ve vztahu k osobním údajům Zájemcům, které mu Zájemci poskytnou v rámci Portálu. Zaměstnavatel prohlašuje, že ve vztahu k osobním údajům Zájemců, které mu Zájemci poskytnou v rámci Portálu, má postavení správce, který samostatně rozhoduje o účelech a způsobu zpracování osobních údajů. V případě porušení této povinnosti se Zaměstnavatel zavazuje nahradit společnosti MediJob Europe veškeré škody vzniklé společnosti MediJob Europe v důsledku porušení povinnosti Zaměstnavatele, včetně škod vzniklých v důsledku uplatněných nároků Zájemců.
  11. Uživatelé berou na vědomí, že Portál představuje chráněné duševní vlastnictví společnosti MediJob Europe.
 6. Záruka a omezení odpovědnosti společnosti MediJob Europe
  1. Společnost MediJob Europe neodpovídá za obsahovou část zveřejněných Pozic, za jejich jazykovou správnost a ani za jejich přesnost. Společnost MediJob Europe dále neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů poskytnutých Registrovanými zájemci v rámci Profilu.
  2. Společnost MediJob Europe neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené Zaměstnavateli v důsledku užití informací poskytnutých Zájemci, ať již v rámci Profilu či jinak, a ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené Zájemci v důsledku užití informací poskytnutých Zaměstnavateli, ať již v rámci Pozice či jinak.
  3. Společnost MediJob Europe neodpovídá Uživatelům za správnost a úplnost informací umístěných v rámci Portálu Uživateli a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací k příslušnému účelu.
  4. Společnost MediJob Europe negarantuje Zájemci nalezení vhodné pozice v oblasti zdravotnictví a ani uzavření pracovního poměru týkajícího se příslušné pozice v oblasti zdravotnictví. Společnost MediJob Europe negarantuje Zaměstnavateli nalezení vhodného zájemce na obsazení nabízené pozice v oblasti zdravotnictví, uzavření pracovní smlouvy se Zájemcem a ani jeho setrvání v pracovním poměru, je-li pracovní smlouva se Zájemcem uzavřena.
  5. S ohledem na charakter a povahu služeb v online prostředí společnost MediJob Europe neposkytuje Uživatelům jakoukoliv záruku ve vztahu k vlastnostem Portálu a služeb poskytovaných v rámci Portálu, nevyplývá-li z těchto Všeobecných obchodních podmínek výslovně jinak.
  6. Odpovědnost společnosti MediJob Europe za škodu způsobenou Zaměstnavateli porušením povinností společnosti MediJob Europe (včetně škody způsobené technickým a softwarovým zařízením Portálu a včetně ztráty či poškození Materiálů Uživatel) je omezena na částku uhrazenou Zaměstnavatelem společnosti MediJob Europe v daném kalendářním roce, ve kterém došlo ke škodě.
  7. Odpovědnost společnosti MediJob Europe za škodu způsobenou Zájemci porušením povinností společnosti MediJob Europe se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
  8. Aby mohli Uživatelé využívat funkcionalit a služeb Portálu v plném rozsahu, musí Uživatelé používat technologie (prohlížeče), resp. musí umožnit použití takových technologií na svých zařízeních (např. aktivovat Java Skript, cookies), které jsou společností MediJob Europe v rámci Portálu uvedeny jako doporučené či požadované. Užívá-li Uživatel starší, málo rozšířené technologie či nedoporučené technologie, může se stát, že bude moci využívat Portál pouze v omezeném rozsahu.
 7. Ochrana osobních údajů Uživatelů
  1. Přehled hlavních aspektů souvisejících s ochranou osobních údajů Uživatelů, včetně informací, jak jsou osobní údaje Uživatelů společností MediJob Europe zpracovávány, jak jsou používány, jak jsou chráněny a rovněž jaká jsou práva Uživatelů vyplývající příslušných právních předpisů, zejména pak z GDPR, je uveden v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů společnosti MediJob Europe, které jsou dostupné v rámci Portálu.
 8. Zákaznická podpora společnosti MediJob Europe
  1. Uživatelé mohou komunikovat veškeré podněty, připomínky či reklamace týkající se funkcionalit Portálu společnosti MediJob Europe prostřednictvím e-mailu info@medijob.cz.
  2. V návaznosti na zvolený způsob komunikace budou reklamace Uživatelů týkající se funkcionalit Portálu řešeny společností MediJob Europe bez zbytečného odkladu.
 9. Ukončení smluvního vztahu
  1. Smluvní vztah mezi Uživatelem a společností MediJob Europe trvá na dobu neurčitou a skončí na základě vzájemné dohody nebo výpovědí kterékoliv ze stran bez nutnosti uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 kalendářních dnů. Výslovně se sjednává, že výpověď může být stranami učiněna i formou e-mailu. Posledním dnem výpovědní doby dojde k ukončení smluvního vztahu Uživatele a společnosti MediJob Europe, včetně zrušení registrace Uživatele v rámci Portálu.
  2. Každá strana je oprávněna ukončit smluvní vztah s druhou stranou rovněž výpovědí s účinností ke dni doručení výpovědi druhé straně v případě, že druhá strana hrubě poruší některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Výslovně se sjednává, že výpověď i výzvy dle tohoto bodu Všeobecných obchodních podmínek mohou být učiněny i formou e-mailu. Pro vyloučení pochybností se za hrubé porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany Uživatele bude považováno především, nikoliv však výlučně, porušení povinností a prohlášení Uživatele dle bodů 2.4, 2.5, 4.4, 5.6, 5.7, 6.1, 6.4, 7.1, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 těchto Všeobecných obchodních podmínek a dále, pokud Uživatel minimálně 1 rok neprovedl přihlášení do svého účtu vytvořeného registrací Uživatele v rámci Portálu.
  3. Společnost MediJob Europe si vyhrazuje právo zamezit s využitím všech dostupných technických a právních prostředků možnosti používání Portálu Uživateli, který hrubě a/nebo opakovaně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo samostatnou Smlouvu se společností MediJob Europe, včetně trvalého zákazu registrace a využívání Portálu a smazání veškerých vložených dokumentů a údajů.
  4. Nedohodnou-li se společnost MediJob Europe a Zaměstnavatel jinak, cena za zakoupené služby, které Zaměstnavatel zakoupil a dosud plně nevyčerpal, se při ukončení smluvního vztahu mezi společností MediJob Europe a Zaměstnavatelem nevrací a je příjmem společnosti MediJob Europe.
 10. Odstoupení Uživatele jako spotřebitele od smluvního vztahu se společností MediJob Europe
  1. Registrovaný zájemce je oprávněn svůj Profil kdykoliv zrušit na základě žádosti zaslané společnosti MediJob Europe v písemné formě, a to i e-mailovou formou. Zrušením Profilu Registrovaného zájemce dochází k ukončení smluvního vztahu Registrovaného zájemce a společnosti MediJob Europe.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Otázky neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanovení českého právního řádu, zvláště pak ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Uplatnění obchodních podmínek Zaměstnavatele na vztah mezi společností MediJob Europe a Zaměstnavatelem se tímto vylučuje.
  3. Jakékoliv spory mezi společností MediJob Europe a Uživatelem vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek či v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušnými českými soudy.
  4. Společnost MediJob Europe je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Aktualizované znění Všeobecných obchodních podmínek bude vždy zveřejněno v rámci Portálu, tak aby měl Uživatel možnost seznámit se s ním. Bude-li Uživatel s aktualizovanými Všeobecnými obchodními podmínkami nesouhlasit, je oprávněn ukončit smluvní vztah se společností MediJob Europe výpovědí s výpovědní dobou 5 kalendářních dnů doručenou společnosti MediJob Europe, a to i e-mailovou formou, nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich zveřejnění v rámci Portálu. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových Všeobecných obchodních podmínek. Pokračuje-li Uživatel s užíváním Portálu i po uplynutí výše uvedených 10 kalendářních dnů, považují se tyto za akceptované Uživatelem.

Účinnost poslední aktualizace Všeobecných obchodních podmínek: 4. 5. 2023