Právopedie: Kvalifikační dohoda (8)

Předatestační vzdělávání lékaře pro zaměstnavatele často představuje náklady, které není ochoten vynaložit, pokud by dotčený lékař po složení atestační zkoušky na daném pracovišti nesetrval. Aby si tak zaměstnavatel „pojistil“, že mu lékař neuteče, může s ním uzavřít kvalifikační dohodu. Víte, co všechno musí kvalifikační dohoda obsahovat, aby byla platná?

 

PŘEDMĚT KVALIFIKAČNÍ DOHODY

Předmětem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po dohodnutou dobu.

PLATNOST KVALIFIKAČNÍ DOHODY

Aby byla kvalifikační dohoda platná, musí být písemná a musí obsahovat:

 1. druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení (např. uvedení formy studia a vymezení vzdělávací instituce),

   

 2. dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace (maximálně 5 let),
 3. druhy nákladů (např. mzda/plat za poskytnuté dny pracovního volna, cestovní náhrady, kurzovní náklady, příspěvky na studijní pomůcky apod.) a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání (zpravidla je uváděna konkrétní částka, případně musí být určena jiným způsobem, který bude tak určitý, že nebude pochyb o tom, co si chtěly smluvní strany dohodnout).

Pokud v kvalifikační dohodě některá z uvedených náležitostí chybí, dohoda je neplatná a závazky z ní jsou nevynutitelné.

(Viz § 234 odst. 3, 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

CO SE NEZAPOČÍTÁVÁ DO DOBY, PO KTEROU MUSÍ ZAMĚSTNANEC U ZAMĚSTNAVATELE SETRVAT

Do ujednané doby, po kterou musí zaměstnanec u zaměstnavatele setrvat se nezapočítává:

 1. doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte (tj. od data kdy skončí nebo by skončila mateřská dovolená),

   

 2. nepřítomnost v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení.

(Viz § 235 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

V případě, kdy lékař uzavírá kvalifikační dohodu, je dobré si uvědomit, že se prostřednictvím dohody zavazuje bez dalšího setrvat u daného zaměstnavatele po dobu několika let po zvýšení kvalifikace. Pokud si pak v kvalifikační dohodě nesjedná, jakým způsobem bude v průběhu dotčených let zvyšována jeho odměna za práci, může se zaměstnavatel rozhodnout odměnu mu vůbec nezvyšovat (určitou výjimkou jsou samozřejmě platové tabulky). Dotčený lékař pak nemá žádnou páku, jak se zvýšení odměny domoci.

PORUŠENÍ KVALIFIKAČNÍ DOHODY

Pokud zaměstnanec nesetrvá u zaměstnavatele po dobu sjednanou v platné kvalifikační dohodě, je povinen k náhradě skutečně vynaložených nákladů, které však nesmí přesáhnout celkovou částku, která byla sjednána v dohodě.

Pokud však zaměstnanec např. místo sjednaných 4 let setrval u zaměstnavatele pouze 2 roky, skutečně vynaložené náklady, které musí nahradit, se poměrně sníží. Zaměstnanec tedy bude povinen k náhradě pouze 1/2 skutečně vynaložených nákladů.

(Viz § 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

 

ZÁNIK POVINNOSTI K NÁHRADĚ

Zaměstnanec není povinen k náhradě nákladů z kvalifikační dohody v případě kdy:

 1. zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců dosaženou kvalifikaci zaměstnance, 
 2. zaměstnavatel zastavil poskytování dohodnutého plnění, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, ve které si zvyšoval kvalifikaci,
 3. zaměstnanec dostal výpověď (kromě výpovědi z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním) nebo pokud pracovní poměr skončil dohodou z důvodů podle § 52 písm. a) – e) zákoníku práce,
 4. zaměstnanec nemůže konat práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti.

(Viz § 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

Následující článek série: Právopedie – Lékařská praxe (9)

 

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz