Mzdy ve zdravotnictví a jejich výše (3)

Z čeho se mzdy ve zdravotnictví skládají a od čeho se odvíjí jejich konkrétní výše? Minimální mzda a zaručená mzda ve zdravotnictví, Zákoník práce (ZP), srovnání mezd a platů, mzda a změna zaměstnavatele

Co je mzda ve zdravotnictví

Obecně mzda je odměna vyplácená zaměstnanci za práci. Součástí celkové mzdy je základní mzda a pohyblivé složky, např. provize, příplatky, doplatky, prémie apod. Do mzdy se nezahrnují příjmy, které nejsou poskytovány za výkon práce (odměny při životních jubileích, náhrady za dobu překážek v práci apod.).

Jak jsme uvedli v článku Mzdy a platy ve zdravotnictví, zdravotníci jsou odměňováni platem nebo mzdou, v závislosti na sektoru, ve kterém pracují (§ 109 ZP). Mzda je odměnou v soukromém nebo nestátním sektoru a předpisy ji garantují pouze do výše minimální a zaručené mzdy (§ 111 a § 112 ZP). Ve státním sektoru je plat a platový postup přesně definován tabulkovým tarifním systémem, více viz článek Platy ve zdravotnictví.

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší povolená výše odměny za práci, bez ohledu na její druh, obor, kvalifikaci zaměstnance atd. Mzda ani plat nesmí být nižší. Za mzdu se pro tento účel nepovažuje mzda za práci přesčas a příplatky za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a v práci v sobotu a v neděli. Ostatní složky (např. pohyblivé) se za mzdu v tomto případě považují. Výše minimální mzdy v r. 2023 činí 103,80 Kč/hod. (nebo 17 300 Kč za měsíc). Její podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 567/2006 Sb.

Zaručená mzda ve zdravotnictví

Podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce zákon rozlišuje 8 skupin prací. Pro každou skupinu stanovuje nejnižší možnou – zaručenou mzdu. Zaručená mzda v 1. skupině je současně mzdou minimální. Pokud vaše mzda ve zdravotnictví není upravena kolektivní smlouvou, stát vám garantuje základní mzdu ve formě zaručené mzdy podle příslušnosti vaší profese ke skupině.  

Třeba povolání všeobecná sestra je v 5. skupině, co znamená pro r. 2023 zaručenou mzdu ve výši 24 100 Kč, pro lékaře platí 7. skupina a zaručená mzda 29 400 Kč. Do zaručené mzdy nespadá mzda za práci přesčas, příplatky za svátky, noční práci, ztížené pracovní prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Ostatní složky mzdy zaručená mzda zahrnuje. Podrobnější informaci najdete v příloze zde.

Porovnání mezd a platů ve zdravotnictví

Mzdy v soukromém a nestátním zdravotnickém zařízení mohou být nižší i vyšší od úrovně tabulkových státních platů. Zařízení v nestátním sektoru nemá ochranný deštník příspěvků od zřizovatele, proto má vysokou motivaci přísně hlídat svou efektivitu. Vše závisí na jeho finančních výsledcích a mzdové politice. Konkrétní výše vaší „nestátní” mzdy bude tedy zcela záležet na možnostech zaměstnavatele a vašich vyjednávacích schopnostech.

Určení výše mzdy (§113 ZP)

Výše mzdy, jak se zaměstnanci někdy mylně domnívají, není povinnou náležitostí pracovní smlouvy. Mzda a způsob odměňování (datum, místo výplaty, forma atd.) mohou být:

  • sjednány přímo v pracovní smlouvě (třeba také ve formě přílohy ke smlouvě). V takovém případě je každá změna v odměňování zároveň změnou pracovní smlouvy, takže s ní zaměstnanec musí souhlasit, jinak je změna neplatná. Takto sjednaná mzda může paušálním způsobem zahrnovat taky některé příplatky (zejména u vedoucích pracovníků), což by měl zaměstnanec zvážit,
  • stanovené ve vnitřním předpise zaměstnavatele (např. jako základní plat plus pohyblivé – výkonnostní složky vázané na finanční výsledky a další kritéria (počet stížností, hodnocení pacientů apod.),
  • uvedené v mzdovém výměru, který musí být zaměstnanci předán nejpozději v den nástupu do práce. Zaměstnanec jej pouze bere na vědomí, neschvaluje jej. Mzdový výměr dává zaměstnavateli větší flexibilitu v odměňování, zejména pokud zaměstnává větší počet osob. Do mzdového výměru však nelze zahrnout příplatky za práci přesčas, o víkendech apod., tyto musí být odměněny zvlášť.  

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, mohou být některé otázky odměňování upraveny v kolektivní smlouvě. To platí i pro zaměstnance, kteří nejsou sdruženi v odborech.

Příplatky ke mzdě

Práce ve zdravotnictví obecně zakládá nárok na vyplácení snad všech typů příplatků. 

Zejména jde o tyto nárokové příplatky: příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Příplatkům se budeme věnovat v samostatném článku Příplatky ve zdravotnictví.

Mzda v zdravotnictví – na co nezapomenout

Mzdy a platy ve zdravotnictví a dalších oborech podrobně upravuje Zákoník práce v § 109 až § 144. ZP striktně rozlišuje mezi mzdou a platem, ale některá ustanovení jsou společná pro obě kategorie. Na to, stejně jako na právní formu zaměstnavatele, doporučujeme pamatovat vždy, když řešíte své odměňování ve zdravotnictví. 

Pokud měníte zaměstnání ve zdravotnictví, nezapomeňte na zápočtový list, který je vám povinen vystavit předchozí zaměstnavatel (§ 313 zákoníku práce). V něm musí být mimo jiné uvedeno: druh vykonávané práce, dosažená kvalifikace, délka praxe. Tyto skutečnosti zvyšují vaši odbornou způsobilost v očích nového zaměstnavatele a mohou se promítnout i do výše vaší mzdy, nebo tarifního platu, pokud nastupujete do státního zdravotnického sektoru.

Následující článek série: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)