Právopedie: Diskriminace (2)

To, že lidé jsou si rovní v důstojnosti i v právech je obsaženo v článku 1 Listiny základních práv a svobod, přesto se však stále objevují případy, kdy je s jednou osobou zacházeno ve stejné situaci méně příznivě než s jinou osobou. Jednou z oblastí, kde je diskriminace nejčastější, je oblast práce a zaměstnání. Setkali jste se někdy ať už přímo či nepřímo s diskriminací? A víte, na koho se můžete v takovém případě obrátit?

CO JE DISKRIMINACE?

(Přímou) diskriminací rozumíme případy, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, případně z dalších diskriminačních důvodů.

Za diskriminaci je považováno i obtěžování (tj. nežádoucí chování jehož cílem/důsledkem je vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, případně snížení důstojnosti apod.), sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci (vše v souvislosti s některým z diskriminačních důvodů).

Toto jsou nejčastější případy, úplný výčet toho, co je za diskriminaci považováno se všemi podrobnostmi, naleznete v antidiskriminačním zákoně.

(Viz § 2, § 3, § 4 zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon)

NA KOHO SE OBRÁTIT?

Pokud se domníváte, že se s Vámi, nebo s někým z Vašeho okolí zachází diskriminačně, máte následující možnosti jak situaci řešit:

  1. (Písemně) informovat nadřízeného, resp. zaměstnavatele, popřípadě vedení fakulty/univerzity apod. (v závislosti na konkrétním případu). Jedná se o (teoreticky) nejrychlejší cestu ke zjednání nápravy.
  2. Položit inspektorátu práce dotaz, jak máte v konkrétní situaci postupovat, přičemž inspektorát je povinen Vám bezúplatně poskytnout poradenství, a to ve všech pracovně-právních záležitostech včetně diskriminace.
  3. Podat písemný podnět k místně příslušnému inspektorátu práce (dohledáte zde) dle sídla zaměstnavatele. Inspektorát následně provede kontrolu zaměstnavatele a může mu udělit pokutu až do výše 1 mil. Kč. Inspektorát je povinen zachovat mlčenlivost o totožnosti osoby, která podnět podala. Podání podnětu je bezúplatné.
  4. Obrátit se prostřednictvím podnětu na Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana), která se případem zabývá z právního hlediska a navrhuje oběti diskriminace možnosti dalšího postupu (zde). Veřejný ochránce práv zachovává taktéž mlčenlivost o Vaší totožnosti, případně je možné podat podnět anonymně. Právní posouzení a následné poradenství je též poskytováno bezúplatně.
  5. Využít služby mediátora a pokusit se o mediaci (mimosoudní řešení sporu). S tímto postupem musí souhlasit obě strany. Hlavními výhodami je rychlost, dobrovolnost a menší finanční náročnost než soudní řízení.
  6. V krajním případě je pak možné podat žalobu a celou záležitost řešit soudní cestou. K tomuto je vhodné zajistit si pomoc advokáta.
 
DOKAZOVÁNÍ

V boji proti diskriminaci je největší překážkou dokazování. Pokud se nejedná o nerovné odměňování, které se dá z příslušné dokumentace celkem snadno zjistit, jedná se ve většině případů o „tvrzení proti tvrzení“. Proto je důležité mít neustále na paměti, že pro to, aby bylo možné osobu, která diskriminuje potrestat, je nutné mít důkazy dosvědčující její jednání. Ideální je například písemná komunikace, svědectví dalších osob, případně audio(vizuální) nahrávka.

Nahrávat nadřízeného či zaměstnavatele bez jeho svolení je považováno za kontroverzní řešení, ale například inspektorát práce či veřejný ochránce práv považují takovou nahrávku za přípustný důkaz. V případě soudního řízení bude záležet na konkrétních okolnostech a konkrétním soudci, zda nahrávku připustí. (Dle příslušné judikatury Ústavního soudu ČR, je taková nahrávka za určitých okolností přípustná – viz nález Ústavního soudu, sp.zn. II. ÚS 1774/14.)

Následující článek série: Právopedie: Dokumentace – Nahlížení (3)

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz