Právopedie: Dokumentace – Nahlížení (3)

Zdravotní dokumentace je nezbytnou součástí každodenní práce lékaře, obsahuje však citlivé informace a osobní údaje, které není možné z pochopitelných důvodů zpřístupnit komukoliv. Víte, komu je možné umožnit nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi? A věděli jste o tom, že rozsah, v jakém může konkrétní osoba nahlížet, se může v jednotlivých případech lišit?

Do zdravotnické dokumentace může za určitých podmínek nahlížet (a pořizovat si výpisy/kopie) několik skupin osob.

PACIENTI A OSOBY BLÍZKÉ

První skupinou jsou pacienti a osoby blízké, přičemž všem těmto osobám musí být umožněno do dokumentace nahlédnout, pořídit si výpisy, případně kopie, a to v následujícím rozsahu:

 1. pacient, zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, jiná pečující osoba, osoby určené pacientem/zákonným zástupcem/opatrovníkem

  – vše, avšak v případě záznamu autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky pouze v rozsahu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů

 2. v případě smrti pacienta – osoby blízké, popř. další osoby určené pacientem

  – vše + právo na informace o zdravotním stavu, informace o výsledku pitvy, byla-li provedena

  – toto neplatí v případě, kdy pacient za svého života sdělení informací některé osobě blízké výslovně zakázal (lze podat nezbytné informace pouze v případě, kdy je ohroženo zdraví takové osoby, případně jiné třetí osoby, přičemž osoba blízká může vzniku újmy třetí osoby zabránit).

(Viz § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

Nahlížení a související úkony nesmí narušit poskytování zdravotních služeb a musí být provedeny v přítomnosti zaměstnance, kterého poskytovatel zdravotních služeb pověřil.

Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, také může určit, zda mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v určitých případech vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient také může zakázat poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě. Záznam o výše uvedeném je součástí zdravotnické dokumentace. (Viz § 33 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

OSTATNÍ OSOBY

Druhá skupina, která může do dokumentace v nezbytném rozsahu nahlížet i bez souhlasu pacienta, za předpokladu, že je to v jeho zájmu nebo je to potřebné pro jiné účely vyplývající z právního řádu, je tvořena těmito osobami:

 1. osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci, kteří musí být zaměstnanci stejného poskytovatele, a pouze v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb*,
 2. další zaměstnanci poskytovatele, a to v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, příp. z důvodu splnění povinností dle příslušných právních předpisů a dále při hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb

  (Nemělo by být možné, aby si například elektronicky vedenou dokumentaci mohl otevřít kterýkoliv lékař v nemocnici. Pokud se nepodílí na poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi, nemá pravděpodobně právo do dokumentace nahlížet.)

  Dalšími osobami, které do této skupiny patří jsou zejména úřední osoby, vykonávající činnost v rámci správního orgánu (např. úřadu), revizní lékaři zdravotních pojišťoven, soudní znalci, Veřejný ochránce práv apod. Úplný výčet vč. případných omezení rozsahu nahlížení, je uveden v zákoně o zdravotních službách.

(Viz § 65 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

STUDENTI A UČITELÉ*

Studenti, kteří u poskytovatele vykonávají praxi a učitelé, kteří nejsou zaměstnanci poskytovatele, mohou do zdravotnické dokumentace nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky, avšak pouze v případě, že pacient nahlížení prokazatelně nezakázal.

(Viz § 65 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

ZÁZNAM O NAHLÉDNUTÍ 

Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, popřípadě každé pořízení jejích výpisů nebo kopií (kromě zákonem stanovených výjimek – viz skupiny označené *) se do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamená.

(Viz § 66 odst. 6 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

Následující článek série: Právopedie: Dokumentace – Vedení (4)

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz