Právopedie: Trestní řízení (19)

V případě, kdy existuje podezření, že se lékař při poskytování zdravotních služeb dopustil trestného činu (nejčastěji ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci či usmrcení z nedbalosti), dojde obvykle k zahájení trestního řízení. V rámci trestního řízení se rozhoduje o vině a trestu, případně dále o náhradě újmy, která byla trestným činem způsobena. Víte, jak trestní řízení probíhá, kdo jsou jeho účastníci a jaké nejčastější tresty jsou lékařům ukládány?

 

V případě, kdy se pacient, či jeho blízcí domnívají, že lékař při péči o pacienta pochybil, mohou mimo jiné podat na lékaře, popř. na poskytovatele zdravotních služeb (nebo na oba tyto subjekty) trestní oznámení. Celá věc se tak dostane k policii, která rozhoduje o zahájení trestního stíhání. Pokud se policie rozhodne trestní stíhání zahájit, uvědomí o tom lékaře/poskytovatele zdravotních služeb (obvykle prostřednictvím tzv. usnesení o zahájení trestního stíhání) a dále státního zástupce, který následně případně podává tzv. obžalobu (na rozdíl od civilního řízení, v rámci kterého se podává žaloba).


ÚČASTNÍCI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
 1. Podezřelý/Obviněný/Obžalovaný/Odsouzený
  – jedná se o 1 osobu (např. lékaře), jejíž pojmenování se v průběhu trestního řízení mění podle toho, v jaké fázi se trestní řízení nachází (dále je pro zjednodušení používáno pouze označení obviněný)
 2. Státní zástupce
  – veřejný žalobce, který podává obžalobu proti obviněnému a který proti němu argumentuje v rámci soudního řízení a navrhuje potrestání
 3. Obhájce
  – advokát, který zastupuje obviněného v průběhu trestního řízení
 4. Poškozený
  – osoba, která byla trestným činem poškozena (může se jednat např. o pacienta, nebo jeho osoby blízké)
 5. Soudce
  – řídí jednání před soudem a rozhoduje ve věci (dle okolností rozhoduje buď samosoudce nebo senát)
 
FÁZE TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Trestní řízení se dělí na fázi:

 1. přípravného řízení – zde dochází zejména ke shromažďování důkazů a zjišťování toho, zda se tvrzený trestný čin stal (zajišťuje policie v součinnosti se státním zástupcem);
 2. řízení před soudem – zde se v rámci tzv. hlavního líčení prokazuje, zda obviněný (zde označován jako obžalovaný) čin, který je mu kladen za vinu spáchal a zda se skutečně jednalo o trestný čin;
 3. vykonávací řízení – fáze, ve které dochází k realizaci pravomocného rozhodnutí soudu (nástup k výkonu trestu odnětí svobody, zákaz činnosti apod.).

„Z principu presumpce neviny plyne pravidlo in dubio pro reo. Ani vysoký stupeň podezření sám o sobě není s to vytvořit zákonný podklad pro odsuzující výrok. Trestní řízení vyžaduje ten nejvyšší možný stupeň jistoty, který lze od lidského poznání požadovat, alespoň na úrovni obecného pravidla „prokázání mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost.“ (Ústavní soud, sp.zn. I. ÚS 4457/12)

NEJČASTĚJŠÍ TRESTNÉ ČINY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Nejčastějšími trestnými činy, kterých se lékaři dopouštějí je:

 1. ublížení na zdraví z nedbalosti,
 2. těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,
 3. neposkytnutí pomoci.

(Viz § 147, § 148 a § 150 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)


NEJČASTĚJŠÍ TRESTY

Nejčastější tresty, které jsou lékařům udělovány jsou:

 1. Zákaz činnosti (např. trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu povolání lékaře v odvětví pediatrie).

  Trest zákazu činnosti je možné uložit na 1 rok až 10 let. V případě lékařů se však zákaz činnosti obvykle navrhuje na 1–3 roky.
 2. Trest odnětí svobody s podmíněným odložením.

  Tento trest spočívá v tom, že je lékaři uloženo např. odnětí svobody v trvání 1 roku, přičemž výkon tohoto trestu, ke kterému dochází ve vězení, je podmíněně odložen na zkušební dobu (1-5 let). Pokud se lékař ve zkušební době osvědčí, tj. vede řádný život a případně splňuje další podmínky stanovené soudem, není k výkonu trestu přistoupeno.

Následující článek série: Právopedie: Odmítnutí přijetí do péče/ukončení péče (20)

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz