Právopedie: Odmítnutí přijetí do péče/ukončení péče (20)

Zpravidla si pacienty jako zdravotník/lékař vybírat nemůžete, nicméně za určitých okolností lze pacienta odmítnout přijmout do péče, případně péči o pacienta ukončit. U obou těchto možností je však nezbytné splnit všechny zákonné požadavky, které jsou s takovým postupem spojeny. Myslíte, že je možné ukončit péči v případě, kdy je pacient agresivní? A můžete odmítnout přijmout do péče pacienta, pokud je jeho bydliště vzdáleno například 300 km?

 
KDY MŮŽE POSKYTOVATEL ODMÍTNOUT PŘIJETÍ PACIENTA DO PÉČE
 1. Z kapacitních důvodů, tj. přijetím pacienta by došlo k překročení únosného pracovního zatížení, nebo pokud přijetí do péče brání provozní důvody, personální zabezpečení či technické/věcné vybavení zařízení.

   

 2. Pokud by vzdálenost místa bydliště pacienta neumožnila praktickému lékaři výkon návštěvní služby.
 3. Pokud pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu.

  (Tento bod neplatí pro cizince z EU, EHP, Švýcarské konfederace, případných dalších zemí, se kterými má ČR uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu.)

(Viz § 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

KDY MŮŽE POSKYTOVATEL UKONČIT PÉČI O PACIENTA
 1. Poskytovatel prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele

   

 2. Pominou důvody poskytování zdravotních služeb (neplatí pro registrující poskytovatele).
 3. Pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb.
 4. Pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup (pouze však v případech, kdy s poskytováním zdravotních služeb pacient nejprve vyslovil souhlas), nebo se neřídí vnitřním řádem (jeho chování však nesmí být způsobeno zdravotním stavem).
 5. Pacient přestal poskytovat nezbytnou součinnost (nesmí být způsobeno jeho zdravotním stavem).

Ukončením péče však nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

(Viz § 48 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

VÝJIMKY

Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí (podle 1. – 3. výše) nebo ukončit péči o pacienta (podle 4. a 5. výše) v případě, kdy je mu třeba poskytnout:

     A) neodkladnou péči,

     B) jde-li o porod,

     C) jde o služby, které jsou nezbytné pro ochranu veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci,

     D) v případě, že jde o krizové situace,

     E) výkon ochranného léčení nařízeného soudem.

(Pozn. Dále platí speciální úprava pro pokračování péče po propuštění z vězení a pro péči v průběhu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a umístění v ústavu pro výkon zabezpečovací detence.)

(Viz § 48 odst. 3, 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

ZPRÁVA O ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO PÉČE/UKONČENÍ PÉČE

Rozhodnutí o odmítnutí/ukončení musí být poskytovatelem dáno písemně a musí obsahovat důvod odmítnutí/ukončení péče.

V uvedených případech je také ideální odkázat pacienta na jeho zdravotní pojišťovnu, která mu musí hrazené zdravotní služby (resp. poskytovatele zdravotních služeb) zajistit.

(Viz § 48 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

V případě, že poskytovatel odmítne přijmout pacienta do péče nebo ukončí péči o pacienta v rozporu se zákonem, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč. V případě, že poskytovatel nevydá pacientovi zprávu o odmítnutí přijetí do péče nebo o ukončení péče, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE

Poskytovatel akutní lůžkové péče je povinen převzít pacienta, v případě, kdy jeho kontaktní místo možnost přijetí pacienta potvrdí zdravotnickému operačnímu středisku nebo pomocnému operačnímu středisku.

Poskytovatel akutní lůžkové péče je však povinen převzít pacienta do péče vždy, pokud je pacient v přímém ohrožení života.

(Viz § 6 odst. 2 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě)

 

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz