Právopedie: Terapeutické privilegium (18)

Terapeutické privilegium, tj. zadržení informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze po dobu nezbytně nutnou, slouží k ochraně pacienta před újmou na zdraví, kterou by mu mohlo informování o nepříznivém zdravotním stavu způsobit. Terapeutické privilegium však nelze použít ve všech situacích, které by jinak výše uvedený zákonný důvod splňovaly. Víte, o jaké výjimky se jedná a jaká jsou pravidla jeho použití?

 
CO JE TERAPEUTICKÉ PRIVILEGIUM

Jako terapeutické privilegium (někdy také “milosrdná lež”) označujeme rozhodnutí ošetřujícího zdravotnického pracovníka (příp. nadřízeného zdravotního pracovníka) o zadržení informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze.

PODMÍNKY JEHO VYUŽITÍ

Toto rozhodnutí zdravotnický pracovník může učinit v situaci, kdy lze důvodně předpokládat, že by sdělení informace mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví. Jedná se především o situaci, kdy by například okamžité sdělení informace představovalo riziko sebevraždy pacienta apod.

Zadržet informaci lze pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou. V praxi půjde například o zadržení informace o zdravotním stavu do té doby, než se manželka pacienta vrátí z pracovní cesty, aby tak mohl negativní diagnózu zpracovat spolu s osobou blízkou a nebyl na to sám.

(Viz § 32 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

POŽADAVEK NA DVOJÍ POSOUZENÍ

Občanský zákoník využití terapeutického privilegia nad rámec výše uvedeného podmiňuje potvrzením zjevnosti a vážnosti nebezpečí jinou osobou poskytující péči o zdraví v daném oboru. Ošetřující zdravotnický pracovník tak musí mít své rozhodnutí podepřeno ještě názorem kolegy, který působí ve stejném oboru.

(Viz § 2640 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

Vždy je nutné vést pravdivou zdravotnickou dokumentaci, tj. není možné vést např. informaci o nepříznivé diagnóze odděleně, aby pacient diagnózu při využití svého práva nahlížet do dokumentace neviděl. Pokud pacient tohoto svého práva využije, vypovídá to pravděpodobně o tom, že chce znát svůj zdravotní stav přesně a pravdivě, viz níže bod 3.

(Viz § 54 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

KDY NELZE VYUŽÍT TERAPEUTICKÉHO PRIVILEGIA

V situaci kdy:

  1. Podání informace je jedinou možností, jak pacientovi umožnit podstoupit včasnou léčbu, případně učinit preventivní opatření. (Např. v případě, kdy by pacientovi bylo diagnostikováno nádorové onemocnění a včasnou léčbou by mohlo dojít k jeho uzdravení.
  2. Zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí, tudíž je nutné pacientovi všechny informace sdělit v zájmu ochrany zdraví dalších osob. (Např. v situaci, kdy je pacientovi diagnostikována HIV infekce.)
  3. Pacient výslovně požádá o sdělení přesné a pravdivé informace, aby si mohl zajistit osobní záležitosti. (Např. aby pacient v terminálním stádiu nemoci mohl sepsat závěť apod.)

(Viz § 32 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

Terapeutické privilegium je právní institut na ochranu pacienta, nelze jej tedy využít v zájmu ošetřujícího zdravotnického pracovníka, který se chce pouze vyhnout nepříjemnému rozhovoru. Terapeutické privilegium nedává ošetřujícímu zdravotnickému pracovníkovi právo zadrženou informaci vůbec neposkytnout (tj. lze ji pouze po nezbytnou dobu zadržet).

NEZLETILÍ/OSOBY S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ

V případě nezletilých je možné v nezbytném rozsahu zadržet informaci o zdravotním stavu jejich zákonnému zástupci (příp. pěstounovi/jiné pečující osobě), a to v případě, kdy existuje podezření, že se tato osoba podílí na zneužívání, týrání či ohrožování zdravého vývoje nezletilého, pokud lze předpokládat, že sdělením informace by mohlo dojít k dalšímu ohrožení nezletilého.

(Viz § 32 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

Výše uvedené však neznamená, že zákonnému zástupci, popřípadě dalším osobám, mají být sděleny informace nepravdivé, jedná se pouze o jejich zadržení. (Např. v situaci, kdy nezletilý při vyšetření sdělí, jak přišel k pohmožděninám na těle apod.)

Pokud chce zákonný zástupce (příp. další osoby) do zdravotnické dokumentace vedené o nezletilém nahlédnout, je možné zpřístupnění omezit, pokud je to v zájmu pacienta a pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývá, že je nezletilý týrán, zneužíván apod.

Vše výše uvedené platí shodně i v případě osob s omezenou svéprávností.

(Viz § 67 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)

Následující článek série: Právopedie: Trestní řízení (19)

JUDR. ANETA PELCMAN STIERANKOVÁ

Pražská advokátka specializující se na oblast zdravotnického práva. V rámci své advokátní kanceláře poskytuje komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Email: aneta@lawmed.cz
Web: lawmed.cz